یادمان باشد علی اینگونه بود....
یادمان باشد علی با مخالفانش نجنگید تا زمانی که آنها دست به اسلحه بردند...
یادمان باشد علی صداقت را بالاتر از مصلحت می دانست و پیشنهاد شورای 6 نفره را قبول نکرد ...
یادمان باشد علی وقتی در مسجد در حال خواندن خطبه بود یکی از خوارج که سخنانش را قطع کرد و مالک اشتر شمشیرش را کشید تا آن مرد را بزند علی گفت:ای مالک تا زمانی که زبان من در کام است شمشیر تو در غلاف(یعنی تا زمانی که طرف مقابل دارد حرف میزند نباید او را با شمشیر بزنی)...
یادمان باشد علی تمام جنگ هایش بر سر حفظ بیت المال مردم بود نه جنگ برای اثبات مشروعیت خویش........
یادمان باشد علی وقتی شخصی یهودی او را(برای زره) شکایت کرد به قاضی گفت :نباید مرا به کنیه ام صدا کنی و بین من (که خلیفه ام)و این مرد تفاوتی قائل شوی

یادمان باشد علی در زمان خوارج حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد...
یادمان باشد وقتی به علی پیشنهاد کردند مقداری در بیت المال ولخرجی کند تا افراد بیشتری گرد او آیند .گفت:من چگونه اینکار را بکنم در حالی که این ثروت مال من نیست...
یادمان باشد علی هیچگاه اصول اخلاقی را زیر پا نگذاشت حتی در برابر دشمن دغلکاری مثل معاویه...
یادمان باشد علی میگفت:گفتگویتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد.با قیافه ساختگی و متظاهرانه با من معشارت نکنید....
یادمان باشد علی حتی در بستر شهادت عدالت را رعایت کرد و گفت: ابن ملجم مرا یک ضربه زد شما هم او را یک ضربه بزنید.....
قضاوت با خودتان است...